chordgitars

Medio Purba

Marihur Leto

Intro:
D  G  Em C

G               
Sabar ma ham ...
C                            G  
Hutammatkon lobei sikolahkon
D                                
Sonai do hatamu, sonai do janjimu
Am7              D                   G
Porsaya do au janah sabar do au
*.
G            
Sabar ma ham,
C                         G         
Horja ma au lobei, sonai do nimu
D                       
Mubah-ubah uihurmu
D
Mindat-indat janji mu
Am7           
Lang sanggup be au
D                        G
Janah ma loja be au
D  
Ulang ibaen ham au lalap
G             
Bois paima-imahon
D                                  G        
Songon paima-imahon marbuah tobu
D                 
Ningon patugahon mu
G                            
Janah ningon borngin on
D            
Ulang ham pakulah-kulah
G       
Marosuh hubakku

D  
Ulang ibaen ham au lalap
G             
Bois paima-imahon
D                                  G        
Songon paima-imahon marbuah tobu
D                 
Ningon patugahon mu
G                            
Janah ningon borngin on
D            
Ulang ham pakulah-kulah
G       
Marosuh hubakku
D             
Ulang ibahen ham au lalap
G                 
Bois mangarap-arap
D                                   G
Songon mangarapkon marihur leto
D                        
Lang adong be artini
G                          
Ipaganjang sahap
D                                            G
Marsiboan lakkahni bei ma hita botou..